สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
Tel.: {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
Fax: {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
อีเมล์: {{list.email||'-'}}
ที่อยู่: {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}
นำทาง:ไปยังแผนที่
รายการด่านตรวจทั้งหมด
  •  {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
รายการด่านตรวจทั้งหมด
รายการ
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name}}
  {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
  {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
  {{list.email||'-'}}
  {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}
{{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
Tel.: {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
Fax: {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
อีเมล์: {{list.email||'-'}}
ที่อยู่: {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}
นำทาง:ไปยังแผนที่
รายการด่านตรวจทั้งหมด
  •  {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name||'-'}}
รายการด่านตรวจทั้งหมด
รายการ
{{$index+1}}. {{list.language[selected_language].name||list.language['th'].name||list.name}}
  {{list.language[selected_language].tel||list.language['th'].tel||list.tel||'-'}}
  {{list.language[selected_language].fax||list.language['th'].fax||list.fax||'-'}}
  {{list.email||'-'}}
  {{list.language[selected_language].address||list.language['th'].address||list.address||'-'}}