division3.imm@gmail.com 1178 / 062-1419954

(ไทย) ติดต่อเรา

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร บี ชั้น 3 (ทิศใต้)
ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 02 141 9954
โทรสาร : 02 143 8333

 

บริการประชาชน