[email protected] 1178 / 062-1419954

Posts by admin

(ไทย) พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(ไทย) พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Sorry, this entry is only available in ไทย.

(ไทย) การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

(ไทย) การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

Sorry, this entry is only available in ไทย.

(ไทย) รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

(ไทย) รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

Sorry, this entry is only available in ไทย.

(ไทย) การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

(ไทย) การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

Sorry, this entry is only available in ไทย.

(ไทย) งานบริการแรงงานต่างด้าว(MOU)

(ไทย) งานบริการแรงงานต่างด้าว(MOU)

Sorry, this entry is only available in ไทย.

(ไทย) การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

(ไทย) การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

Sorry, this entry is only available in ไทย.

(ไทย) การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

(ไทย) การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

Sorry, this entry is only available in ไทย.

Sorry, this entry is only available in ไทย.

Sorry, this entry is only available in ไทย.

 

บริการประชาชน