[email protected] 1178 / 062-1419954

Posts by admin

Sorry, this entry is only available in ไทย.

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ผบก.ตม.3 | รอง ผบก.ตม.3(1) | รอง ผบก.ตม.3(2) | รอง ผบก.ตม.3(3) | รอง ผบก.ตม.3(4) พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ผบก.ตม.3      

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด

  หน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3   ตม.จว.กาญจนบุรี ตม.จว.จันทบุรี ตม.จว.ฉะเชิงเทรา ตม.จว.ชลบุรี ตม.จว.ชัยนาท ตม.จว.ตราด ตม.จว.นครนายก ตม.จว.นครปฐม ตม.จว.นนทบุรี ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ตม.จว.ปราจีนบุรี ตม.จว.ปทุมธานี ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ตม.จว.เพชรบุรี ตม.จว.ระยอง...

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

   

ประวัติ

ประวัติ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง” เป็น “กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3” เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552          ...

 

บริการประชาชน