สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Immigration Bureau

สายด่วน 1178

{{content.language[selected_language].name||content.language['th'].name || event.name||'Loading...'}}

 กลับ | วันที่: {{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}}
งบประมาณ: {{content.budget||0|number:0}} บาท
ไฟล์แนบ จำนวน {{content.attachments.length||0|number:0}} ไฟล์
{{list.name||'-'}}
{{list.name||'-'}}.{{list.ext}}
ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ {{$index+1}}

{{list.detail||'-'}}

โดย: {{list.user.display_name || list.user.name || list.user.username}} | กลุ่ม:  {{list.user.user_type.name}} | วันที่: {{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}
แสดงความคิดเห็น:

{{content.language[selected_language].name||content.language['th'].name || event.name||'Loading...'}}

 กลับ | วันที่: {{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}}
งบประมาณ: {{content.budget||0|number:0}} บาท
ไฟล์แนบ จำนวน {{content.attachments.length||0|number:0}} ไฟล์
{{list.name||'-'}}
{{list.name||'-'}}.{{list.ext}}
ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ {{$index+1}}

{{list.detail||'-'}}

โดย: {{list.user.display_name || list.user.name || list.user.username}} | กลุ่ม:  {{list.user.user_type.name}} | วันที่: {{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))+543}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}{{moment(date_set).locale(selected_language).format('DD MMMM')}} {{+(moment(date_set).format('YYYY'))}} เวลา {{(moment(date_set).format('HH:mm'))}}
แสดงความคิดเห็น: