[email protected] 1178 / 062-1419954

ประวัติ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นตาม

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์ตรวจ
คนเข้าเมืองภาคกลาง” เป็น “กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3” เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25
52  

        มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

ฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.บก.ตม.3)  

–  ฝ่ายเทคโนโลยี (ฝท.ตม.บก.ตม.3)
–  กองกำกับการบริการคนต่างด้าว (
กก.บคด.บก.ตม.3)

–  กองกำกับการสืบสวนสอบสวน (กก.สส.บก.ตม.3)
–  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด (
ตม.จว.) และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ

Comments are closed.

 

บริการประชาชน